Regulamin zawodów EWSF Łeba

BIURO ZAWODÓW:

W dniach od 29.08.2019 r. do 01.09.2017 r. Biuro Zawodów będzie znajdowało się w Hali Sportowej przy Szkole Podstawowej im. A. Mickiewicza w Łebie, ul. Tysiąclecia 11, 84-360 Łeba.
Godziny funkcjonowania biura: 10:00 do 17:00

I. BIEGI, TERMINY, TRASY

1. Earth Wind Sweat & Fire Łeba 2019 składa się z trzech biegów odbywających się na trzech różnych dystansach na przestrzeni trzech dni. Zawodnicy mogą brać udział w jednym, dwóch, lub trzech biegach składających się w całości na Earth Wind Sweat & Fire Łeba 2019.

2. Bieg na dystansie 5 km odbędzie się w piątek 30 sierpnia 2019 roku. Start biegu zaplanowano na godzinę 17.00 z ul. Tysiąclecia w Łebie. Limit czasu na ukończenie biegu wynosi 1 godziny.

3. Bieg na dystansie 10 km odbędzie się w sobotę 31 sierpnia 2019 roku. Start biegu zaplanowano na godzinę 15.00 z ul. Tysiąclecia w Łebie. Limit czasu na ukończenie biegu wynosi 1,5 godziny.

4. Bieg na dystansie 21,1 km (półmaraton) odbędzie się w niedzielę 1 września 2019 roku. Start biegu zaplanowano na godzinę 12.00 z ul. Tysiąclecia w Łebie. Limit czasu na ukończenie biegu wynosi 3 godziny.

5. Zawodnicy na starcie ustawiają się w strefach startowych adekwatnych do aktualnych możliwości biegowych zawodnika.

6. Szczegółowe trasy biegów dostępne są na stronie internetowej www.ewsf.pl na stronach poszczególnych biegów.

7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminów, godzin startu i tras biegów.

8. Trasy będą oznaczone w miejscach newralgicznych, tak, aby żaden uczestnik biegu nie zgubił trasy. Wbieganie na chodnik, trawnik czy jakąkolwiek część drogi, nie będącą trasą biegu, może skutkować dyskwalifikacją.

9. Po upływie limitu czasu na ukończenie poszczególnych biegów zawodnik jest zobowiązany do niezwłocznego opuszczenia trasy biegu. Osoba, która pozostanie na trasie po upływie tego czasu, robi to na własną odpowiedzialność i może zostać ukarana za łamanie przepisów ruchu drogowego oraz Kodeksu Cywilnego.

II. BEZPIECZEŃSTWO

1. Zabrania się: wnoszenia na trasę biegów przedmiotów mogących stanowić zagrożenie dla innych zawodników. Uczestnictwa w biegu w stroju zasłaniającym twarz i uniemożliwiającym identyfikację zawodnika. Startu ze zwierzętami.

2. Uczestnicy biegów zobowiązani są do bezwzględnego wykonywania poleceń służb odpowiedzialnych za kierowanie ruchem drogowym, w tym Policji, sędziów i innych służb zabezpieczających trasę biegu.

3. Decyzje obsługi medycznej dotyczące kontynuowania biegu są ostateczne i niepodważalne.

III. UCZESTNICTWO

1. W Earth Wind Sweat & Fire Łeba 2019 mogą brać udział osoby w pełni sprawne, które najpóźniej do dnia zawodów ukończą 18 lat (16 lat z pisemną zgodą rodzica na dystansie 5 km i 10 km) oraz spełnią inne wymagania niniejszego regulaminu.

2. Łączna liczba startujących zawodników zostaje ograniczona do 800 osób dla każdego z biegów.

3. Za zgłoszonego uczestnika uważa się osobę, która wykupi wstęp na dany bieg na niniejszej stronie internetowej.

4. Wszyscy zawodnicy muszą zostać zweryfikowani w Biurze Organizacyjnym zawodów. Każdy zgłoszony zawodnik musi stawić się w Biurze Organizacyjnym zawodów na minimum 0,5 h przed startem danego biegu w celu weryfikacji i odebrania pakietu startowego. Zawodnicy, którzy nie spełnią tego warunku, nie zostaną dopuszczeni do startu w zawodach, a ich opłaty za bilet nie będą podlegały zwrotowi.

5. Podczas weryfikacji należy przedstawić:
– dowód tożsamości, w ewentualnych sprawach spornych – dowód wpłaty opłaty startowej.

6. Warunkiem dopuszczenia zawodnika do biegu będzie własnoręczne podpisanie Oświadczenia, które będzie dostępne w Biurze zawodów. Zawodnicy biorą udział w biegu na własną odpowiedzialność. Przekazanie Organizatorowi podpisanego oświadczenia, oraz dokonanie opłaty oznacza, że uczestnik rozważył i ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w biegach, w tym zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała oraz urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód o charakterze majątkowym i dobrowolnie zdecydował się podjąć to ryzyko. 

7. Warunkiem udziału w Earth Wind Sweat & Fire Łeba 2019 jest wyrażenie zgody na wykorzystanie utrwalonego w formie fotografii lub zapisu wideo wizerunku Uczestnika. Uczestnik udziela organizatorowi licencji na wykorzystanie utrwalonego wizerunku na wszystkich polach eksploatacji, w tym w szczególności: zwielokrotnianie jakąkolwiek znaną techniką zapisu utrwalonego wizerunku, zamieszczanie i publikowanie na stronach internetowych, w prasie, plakatach i bilbordach, emisji w przekazach telewizyjnych i radiowych.

8. Warunkiem dopuszczenia do biegu będzie podpisanie oświadczenia o przetwarzaniu danych osobowych.

9. Zawodnicy zdyskwalifikowani za doping i odbywający karę nie mają prawa startu w Earth Wind Sweat & Fire Łeba 2017 aż do wygaśnięcia dyskwalifikacji.

IV. OPŁATY I FAKTURY

1. Każdy Uczestnik może bez podania przyczyny zrezygnować z udziału w poszczególnych biegach w terminie 14 dni od daty opłacenia wstępu. Opłata za wstęp na poszczególne biegi po przekroczeniu terminu 14 dni od daty opłacenia nie podlega zwrotowi, ani nie może zostać przeniesiona na innego zawodnika.

2. Osoby, które chcą otrzymać fakturę powinny zgłosić to mailowo na adres biuro@ewsf.pl podając wymagane dane potrzebne do wystawienia dokumentu.

3. Zapisać się i opłacić wstęp na bieg można tylko poprzez tą stronę internetową. Nie będzie możliwości opłacenia wstępu na miejscu w biurze zawodów.

4. Opłata za wstęp na poszczególne biegi, lub na wszystkie 3 biegi Earth Wind Sweat & Fire Łeba 2019, w zależności od terminu wpłaty / wybranego biegu wynosi:

bieg 5 km – 69 PLN do dnia 18.08.2019, 89 PLN do dnia zawodów.
bieg 10 km – 89 PLN do dnia 18.08.2019, 109 PLN do dnia zawodów.
bieg 21,1 km – 129 PLN do dnia 18.08.2019, 159 PLN do dnia zawodów.
3 biegi razem – 259 PLN do dnia 18.08.2019, 329 PLN do dnia zawodów.

V. KLASYFIKACJE

1. Klasyfikacja generalna mężczyzn.

2. Klasyfikacja generalna kobiet.

VI. PAKIET STARTOWY

Każdy z uczestników Earth Wind Sweat & Fire Łeba 2019 otrzymuje w pakiecie startowym:

1. Po każdym biegu: ognisko, a przy nim kiełbaska i piwko od Łebski Browar (partner imprezy) dla zawodników powyżej 18 roku życia.
2. Darmową 15 minutową lekcję jazdy konno w Stadnina Koni Maciukiewicz w Nowęcinie.
3. Strzelanie na strzelnicy sportowej w Power Park Łeba lub inną wybrana atrakcję zaproponowana przez Power Park Łeba.
4. -50% zniżki na wstęp do Sea Park Sarbsk – Parku Rekreacyjno-Edukacyjnego, gdzie czekać na Was będzie między innymi: wodne show z fokami i lwami morskimi, Oceanarium Prehistoryczne, czy Park zwierząt morskich w skali 1:1 (partner imprezy).
5. -30% zniżki na wstęp do Labirynt Park Łeba (partner imprezy).
6. Medal pamiątkowy.
Wszystkie atrakcje i zniżki u naszych partnerów będą dostępne dla zawodników po okazaniu numeru startowego z biegu.

VII. CEL

1. Promocja miasta i gminy miejskiej Łeba, Słowińskiego Parku Narodowego, Krajobrazowego Rezerwatu Przyrody Mierzeja Sarbska jak również walorów turystyczno-rekreacyjnych całego regionu.

2. Propagowanie biegów jako najprostszej formy aktywności fizycznej.

VIII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Zgodnie z art. 24 ust. 1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 1997 Nr 133 poz. 883 z późn. zm.) informujemy, iż Administratorem danych osobowych uczestników Earth Wind Sweat & Fire Łeba 2019 jest Earth Wind Sweat & Fire Grzegorz Kowalczyk, ul. Kwiatowa 16, 84-360 Łeba.

 2. Dane osobowe uczestników Earth Wind Sweat & Fire Łeba 2019 przetwarzane będą w celach organizacji i przeprowadzenia biegu, wyłonienia zwycięzcy i przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagrody oraz innych czynności związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą i nie będą udostępniane innym odbiorcom.

 3. Uczestnik posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne,  ale niezbędne do realizacji wskazanych wyżej celów. Niepodanie danych lub brak zgody na ich przetwarzanie, uniemożliwia udział w Earth Wind Sweat & Fire Łeba 2019. Informujemy, że wyrażona zgoda może zostać w każdym czasie odwołana.

4. Dane osobowe uczestników Earth Wind Sweat & Fire Łeba 2019 będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w Ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 1997 Nr 133 poz. 883 z późn. zm.). 

5. Przetwarzanie danych uczestników, w związku z udziałem Earth Wind Sweat & Fire Łeba 2019 obejmuje także publikację imienia i nazwiska, roku urodzenia, wraz z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje – w każdy sposób, w jaki publikowany będzie projekt.

6. Wszystkie informacje dotyczące uczestników uzyskane przez Organizatora zostaną zapisane w sposób elektroniczny i w każdym wypadku będą wykorzystywane zgodnie z ustawą o ochronie o danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r, dziennik ustaw nr 133, poza 883. Organizator nie będzie ujawniał tych informacji żadnym osobom trzecim.

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Pomiar czasu i ustalenie kolejności na mecie będzie dokonywane za pomocą chipów. Chipy będą przyklejone do numerów startowych, w związku z tym każdy zawodnik zobowiązany jest do przymocowania numeru startowego do koszulki z przodu na klatce piersiowej. Nie wolno odklejać chipów z numeru startowego. Odklejenie chipa z numeru startowego spowoduje dyskwalifikację zawodnika.

2. Na trasach przebywać mogą jedynie zawodnicy zakwalifikowani do udziału w biegach, obsługa oraz pojazdy posiadające przepustkę Organizatora. Niedozwolone jest przebywanie na trasach biegów osób bez ważnego numeru startowego oraz osób towarzyszących. Osoby bez ważnego numeru startowego i inne nieupoważnione osoby będą usuwane z trasy przez obsługę i sędziów. W szczególności zabrania się poruszania po trasie biegu na rowerach, rolkach, deskorolkach i innych urządzeniach mechanicznych oraz ze zwierzętami. Niedozwolone jest również korzystanie z kijków typu Nordic Walking.

3. Przekazanie numeru startowego innej osobie spowoduje dyskwalifikację zawodnika.

4. Na miejsce biegu zabrania się wnoszenia środków odurzających, nielegalnych substancji podnoszących wydajność fizyczną oraz alkoholu. Uczestnikom zabrania się zażywania takich środków i substancji, zarówno przed, jak i podczas biegu, pod groźbą wykluczenia z niego. W wypadku stwierdzenia, że uczestnik narusza powyższy zakaz, Organizator zastrzega sobie możliwość niedopuszczenia do udziału w biegu lub wykluczenia w jego trakcie.

5. Po zakończeniu biegu może zostać przeprowadzona wyrywkowa kontrola antydopingowa, której wyznaczony przez Komisję zawodnik musi się bezwzględnie poddać.

6. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania imprezy bez podawania przyczyn. Bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.

7. Organizator nie odpowiada za rzeczy zgubione w trakcie imprezy.

8. Interpretacja niniejszego regulaminu należy do Organizatora.

9. W sprawach nieobjętych regulaminem rozstrzyga Organizator.

ORGANIZATOR:
Earth Wind Sweat & Fire Grzegorz Kowalczyk
Kontakt z organizatorem: tel. 607 633 503.